02 Feb
02Feb

Registrul de evidență fiscală este un document obligatoriu pentru firmele care plătesc impozit pe profit. Acest registru are rolul de a înregistra veniturile impozabile și cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității economice pe parcursul unui an fiscal.

Rezultatul fiscal se calculează ca diferență între veniturile și cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile, din care se scad veniturile neimpozabile și deducerile fiscale, iar la acestea se adaugă cheltuielile nedeductibile. Dacă suma obținută este pozitivă, avem profit impozabil, iar în cazul unui rezultat fiscal negativ, avem pierdere fiscală.Deschiderea contului bancar al firmei:

Conform legii. registrul de evidență fiscală poate fi ținut fie în formă scrisă, fie electronică, cu respectarea dispozițiilor legale referitoare la utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor. Registrele de contabilitate se utilizează în strictă concordanță cu destinația acestora. Se prezintă in mod ordonat si completate, astfel incat sa permita in orice moment identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate.

În acest registru trebuie să fie înscrise veniturile și cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile, veniturile neimpozabile, deducerile fiscale, elementele similare veniturilor și cheltuielilor, precum și cheltuielile nedeductibile.

Reflectarea veniturilor și cheltuielilor îm registru se face pe natura economică, totalizându-le pe trimestru și/sau pe întregul an fiscal. În cazul grupurilor fiscale, persoana juridică responsabilă trebuie să evidențieze în registrul de evidență fiscală rezultatele fiscale individuale ale fiecărui membru al grupului, precum și sumele care se scad din impozitul pe profit datorat de grup, inclusiv cele ale persoanei juridice responsabile

Contribuabilii care nu mai îndeplinesc condițiile de plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor au obligația de a achiziționa Registrul de evidenta fiscala in termen de 30 de zile de la data la care au devenit plătitori de impozit pe profit. (art. 11 alin. (4) din Ordin 870/2005 privind Registrul de evidență fiscală, cu modificările și completările ulterioare.)

Registrul de evidență fiscală se eliberează de cătrer ANAF, contra sumei de 77,35 lei de către unitățile fiscale din raza teritorială în care contribuabilul își are declarat domiciliul fiscal, pe baza copiei certificatului de înregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comerțului.

Prin derogare se poate tine Registrul de evidenta fiscală și în formă electronică. Tinerea Registrului de evidenta fiscală în forma electronică necesita aprobare din partea organului fiscal.

În acest caz se vor aplica prevederile din Normele metodologice date în aplicarea art.19 din Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Prevederile legale relevante sunt mai jos

Art. 20 

Registrele de contabilitate obligatorii sunt:Registrul-jurnal, Registrul-inventar si Cartea mare. Intocmirea, editarea si pastrarea registrelor de contabilitate se efectueaza conform normelor elaborate de Ministerul Economiei si Finantelor. 

Art. 21 

Registrele de contabilitate se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestora si se prezinta in mod ordonat si astfel completate incat sa permita, in orice moment, identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate. 

Art. 22

Pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor efectuate se intocmeste balanta de verificare, cel putin la incheierea exercitiului financiar, la termenele de intocmire a situatiilor financiare, a raportarilor contabile, precum si la finele perioadei pentru care entitatea trebuie sa intocmeasca declaratia privind impozitul pe profit/venit, potrivit legii. 

Art. 23 

(1) Persoanele prevazute la art. 1 care utilizeaza sisteme informatice de prelucrare automata a datelor au obligatia sa asigure prelucrarea datelor inregistrate in contabilitate in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, controlul si pastrarea acestora pe suporturi tehnice timp de 5 ani calculati de la data de 1 iulie a anului urmator celui incheierii exercitiului financiar in care au fost intocmite.

(2) Persoanele prevazute la alin. (1) au obligatia sa asigure autoritatilor fiscale accesul la datele pastrate pe suporturi tehnice. 

Art. 24 

Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor determinate de fuziunea, divizarea sau transformarea ori lichidarea, potrivit legii, a activitatii persoanelor prevazute la art. 1 se face pe baza documentelor corespunzatoare intocmite in asemenea situatii. 

Art. 25

Registrele de contabilitate obligatorii și documentele justificative care stau la baza înregistrarilor în contabilitatea financiară se pastrează în arhiva persoanelor prevazute la art. 1 timp de 5 ani calculați de la data de 1 iulie a anului urmator celui incheierii exercitiului financiar în care au fost intocmite, inclusiv pentru statele de salarii. 

Art. 25^1

In cazul reorganizarii persoanelor juridice, acestea vor lua masuri pentru pastrarea si arhivarea, potrivit legii, a documentelor justificative si a registrelor de contabilitate. 

Art. 26

În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a documentelor financiar-contabile se vor lua masuri de reconstituire a acestora, potrivit reglementarilor emise in acest sens, in termen de maximum 30 de zile de la constatare, iar in caz de forta majoră, în termen de 90 de zile de la constatarea incetarii acesteia.

Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.